تلفن: 0093748247092
ایمیل: info@farhangpress.af

فعلاً رویداد مسابقه ای فعال نیست در صورت برگزاری مسابقه جدید از طریق سایت و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی شده و این سامانه فعال می گردد.